Autokerho logo

Säännöt

1 § Yleistä

Kerhon nimi on AUTOKERHO FAK ry ja sen kotipaikka on Espoo.

Näissä säännöissä yhdistyksestä käytetään nimitystä kerho.

Kerhon virallinen kieli on suomi.

2 § Kerhon tarkoitus

Kerhon tarkoituksena on toimia liikenneturvallisuuden ja ajotapakulttuurin sekä yleisen ajotietouden- ja harrastuksen edistämiseksi sekä herättää ja ylläpitää hyvää ja vastuullista autoilijahenkeä jäsenistön keskuudessa:

1 Järjestämällä autoiluun ja liikenteeseen liittyviä tilaisuuksia kuten teemapäiviä, tutustumiskäyntejä, kursseja, retkiä yms.
2 Luomalla mahdollisuuksia osallistua kilpailuihin kuten autourheilukilpailuihin, taito- ja taloudellisuusajoihin vuosikokouksen kullekin vuodelle vahvistaman toimintasuunnitelman mukaisesti.
3 Hankkimalla jäsenistönsä käyttöön liikenteeseen ja auton käyttöön liittyviä pesu- ja korjaustiloja, välineitä sekä kalustoa.
4 Toimimalla yhteistyössä autoalan kerhojen ja järjestöjen kanssa.

3 § Kerhon varat

Kerhon toimintaa tuetaan jäsenten maksamina jäsen- ja liittymismaksuina, sekä kerhon kaluston lainauksesta ja tilojen käytöstä perittävillä voittoa tavoittelemattomilla käyttökorvauksilla, joiden suuruuden hallitus vuosittain vahvistaa. Kerholla on myös oikeus ottaa vastaan lahjoituksia ja avustuksia.

4 § Kerhon jäsenyys

Kerhon jäsenyyden henkilölle päättää kerhon hallitus sille osoitetun anomuksen perusteella.

Kerhon jäsen suorittaa kerholle vuosittain jäsenmaksun ja uudet jäsenet liittymismaksun, joiden suuruuden kerhon vuosikokous kutakin kalenterivuotta varten määrää.

5 § Eroaminen ja erottaminen

Jäsen voi erota kerhosta ilmoittamalla eroamisestaan yhdistyslain mukaisesti.

Jäsen, joka on laiminlyönyt vuosittaisen jäsen- tai muun sääntömääräisen maksun maksamisen vuoden loppuun mennessä, katsotaan eronneeksi kerhosta. Halutessaan jatkaa jäsenyyttään hänen pitää erikseen anoa hallitukselta jäsenyyttä ja maksaa maksamattomat jäsen- ja muut sääntömääräiset maksut.

Kerhon hallituksen päätöksellä voidaan jäsen, joka on rikkonut kerhon sääntöjä vastaan tai käytöksellään vahingoittanut huomattavasti kerhon mainetta, erottaa kerhosta.

6 § Toimielimet

Kerhon päättävä elin on kerhon kokous. Kerhon asioita hoitaa hallitus, jonka toimikausi kestää valintaa seuraavan vuosikokouksen päättymiseen saakka.

7 § Hallitus

Kerhon hallitukseen kuuluu puheenjohtaja ja vähintään kaksi (2), enintään seitsemän (7) vuosikokouksen valitsemaa jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu niin usein kuin kerhon asioiden hoidon kannalta on tarpeellista. Hallituksen kokous on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaanluettunaon läsnä. Puheenjohtaja esittää kokouskutsun kirjallisesti tai sähköisesti vähintään kaksi (2) työpäivää ennen kokousta. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan, puheenjohtajan ääni ratkaisee, vaaleissa kuitenkin arpa.

8 § Hallituksen tehtävät

Hallituksen tehtävänä on panna täytäntöön kerhon kokouksen päätökset sekä

 1. huolehtia juoksevista asioista
 2. pitää huolta kerhon rahavarojen ja muun omaisuuden hoidosta
 3. laatia toimintakertomus, tilinpäätös, toimintasuunnitelma ja talousarvio tilikausittain
 4. valmistaa ja laatia kokousten ohjelmat sekä kutsua koolle kerhon kokoukset
 5. valita kerhon toimihenkilöt keskuudestaan tai kerhon jäsenistöstä
 6. hyväksyä ja erottaa kerhon jäsenet

9 § Hallituksen jäsenten tehtävät

Hallituksen jäsenten tehtävät ovat seuraavat.

Puheenjohtaja:

 1. kutsuu koolle hallituksen kokoukset ja johtaa puhetta niissä
 2. valvoo, että kerhon sääntöjä ja päätöksiä noudatetaan ja että toimihenkilöt hoitavat tehtävänsä
 3. toimii aktiivisesti kerhon tarkoitusperien edistämiseksi
 4. edustaa kerhoa
 5. hyväksyy tositteet

Varapuheenjohtaja:

 1. hoitaa puheenjohtajan tehtäviä tämän ollessa estyneenä
 2. vastaa sisäisestä ja ulkoisesta tiedottamisesta yhdessä puheenjohtajan kanssa

Sihteeri:
 1. hoitaa kerhon kokoustekniset asiat
 2. hoitaa kerhon asiakirja-arkistoa
 3. toimittaa kerhon jäsenlehteä ja vastaa lehtikierrosta

Rahastonhoitaja:

 1. vastaa raha- ja talousasioista sekä kirjanpidosta
 2. huolehtii vakuutuksista
 3. vastaa talousarvion ja tilinpäätöksen valmistelusta
 4. vastaa jäsenrekisterin ylläpidosta

Kerhomestari:

 1. Vastaa kaluston ja tilojen kunnosta sekä kaluston lainaustoiminnasta ja tilojen varauksista.

10 § Nimenkirjoittajat


Kerhon nimen kirjoittaa puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä tai jompikumpi yhdessä kerhon sihteerin kanssa.

11 § Tilikausi

Kerhon tilikausi on kalenterivuosi. Hallituksen on annettava tilikauden tilinpäätökseen ja hallintoon liittyvät asiakirjat toiminnantarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta ja toiminnantarkastajien on palautettava ne hallituksella viimeistään neljätoista (14) päivää ennen vuosikokousta.

12 § Kokoukset

Kerhon on pidettävä vuosittain vuosikokous. Kerhon vuosikokouksen ja ylimääräiset kokoukset kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous pidetään, milloin kerhon kokous tai hallitus niin päättää tai vähintään kymmenen (10) jäsentä tai 1/10 äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta kirjallisesti erityisesti ilmoitetun asian käsittelemiseksi vaatii. Tällöin kokous on pidettävä viimeistään yhden (1) kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Kerhon kokouksista ilmoitetaan viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta yhdistyksen virallisella ilmoitustaululla ja sähköpostilla.

Muut tiedonannot toimitetaan hallituksen kulloinkin sopivaksi katsomalla tavalla.

Kokouksessa kullakin läsnä olevalla varsinaisella jäsenellä on yksi (1) ääni.

Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan voittaa se mielipide, jota kokouksen puheenjohtaja on kannattanut, paitsi vaaleissa arpa. Äänestys on suoritettava suljetuin lipuin mikäli vähintään kaksi (2) jäsentä sitä vaatii.

13 § Vuosikokous

Kerhon vuosikokous pidetään maaliskuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään seuraavat asiat:

1 valitaan kokoukselle puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi (2) pöytäkirjan tarkastajaa
2 todetaan kokouksen osanottajat, laillisuus ja päätösvaltaisuus
3 vahvistetaan kokouksen työjärjestys
4 esitetään kerhon tilinpäätös, joka käsittää toimintakertomuksen, tuloslaskelman, taseen ja liitetiedot
5 esitetään toiminnantarkastajien lausunto
6 vahvistetaan tilinpäätös ja päätetään vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle edelliseltä tilikaudelta.
7 käsitellään kerhon toimintasuunnitelma ja talousarvio
8 vahvistetaan liittymis- ja jäsenmaksu
9 valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut hallituksen jäsenet (2...7) seuraavaksi toimikaudeksi
10 valitaan yksi tai kaksi varsinaista ja varatoiminnantarkastajaa
11 käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

14 § Sääntöjen muuttaminen

Ehdotus kerhon sääntöjen muuttamisesta on tehtävä kirjallisesti kerhon hallitukselle, jonka tulee esittää muutosehdotus kerhon kokoukselle ja antaa siitä oma lausuntonsa. Sääntömuutos tulee voimaan, mikäli vähintään 3/4 annetuista äänistä on sitä kokouksessa puoltanut.

15 § Kerhon purkautuminen

Ehdotus kerhon purkautumisesta voidaan käsitellä vain kahdessa peräkkäisessä kokouksessa, joista toisen tulee olla vuosikokous. Purkautumisehdotuksen hyväksyminen edellyttää, että sitä kannattaa vähintään 3/4 äänestyksessä annetuista äänistä kummassakin kokouksessa.

Jos kerho purkautuu, päättää jälkimmäinen kerhon kokous jäljellä olevien varojen luovuttamisesta yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen.

16 § Yhdistyslain soveltaminen

Niissä tapauksissa, joita ei ole erikseen määrätty, noudatetaan kulloinkin voimassa olevaa yhdistyslakia.

17 § Sääntöjen hyväksyminen

Säännöt on hyväksytty kerhon kokouksessa 27. päivänä kesäkuuta 2022.